GREENPHOS FUMIGACJA ZBOŻA 1kg

34
Waga: 1 kg
Dostępność:  (0 szt.)
Czas realizacji: 2-3 dni

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONE EKIPY

 

Opis działania środka:

Środek owadobójczy w formie pastylek emitujących gaz drogą reakcji chemicznej, o działaniu gazowym przeznaczony do dezynsekcji pustych pomieszczeń, ziarna zbóż (jęczmień, proso, żyto, owies, sorgo, pszenżyto, pszenIca) i innych artykułów spożywczych (takich jak inne produkty przemiału, suszone owoce i warzywa oraz inne suszone produkty spożywcze, nasiona rzepaku, grochu, kawa, kakao), materiału siewnego w magazynach i przechowalniach, w komorach elewatorów, w silosach, na barkach i w ładowniach statków.

Zwalcza jaja, larwy i formy dorosłe następujących szkodników magazynowych: strąkowca fasolowego, ukrytka mauretańskiego, świdrzyka cygarowca, mącznika młynarka, wołka zbożowego, omacnicy spichrzanki, kapturnika zbożowca, wołka kukurydzianego, mklika mącznego, mola ziarniaka, mola rodzynkowego, wołka ryżowego, spichlerza surinamskiego oraz mklika próchniczka.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

Działanie środka polega na uwalnianiu w obecności wilgoci atmosferycznej trującego gazu – fosforowodoru. Jedna pastylka o wadze 0,6 g wydziela 0,2 g fosforowodoru. Obiekt należy przygotować do zabiegu, a środek stosować ściśle według obowiązującej szczegółowej instrukcji stosowania.

Uwaga! Zabrania się stosowania środka w strefie bezpośreniej ochrony ujęć wody orazna terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

 

PRZESTRZEGAJ ETYKIETY-INSTRUKCJI STOSOWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W CELU OGRANICZENIA RYZYKA DLA LUDZI I ŚRODOWISKA ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI AKTYWNEJ: fosforek glinu- 56%

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ PRZESZKOLONE EKIPY Przed otwarciem opakowania i zastosowaniem środka dokładnie zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania. Pozwolenie MRiRW R-41/2014 h.r.

1. DEZYNSEKCJA Ziarno luzem w pryzmie lub silosie. Zalecana dawka: 20-30 pastylek/tonę (4-6 g fosforowodoru/tonę). Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności. Wietrzenie: zależy od budowy budynku. Ziarno workach na paletach. Zalecana dawka: 20-30 pastylek/m3 (4-6 g fosforowodoru/ m3). Czas ekspozycji: zależy od budowy budynku, temperatury, wilgotności. Wietrzenie: zależy od budowy budynku. Tytoń w belach, skrzyniach lub paczkach. Zalecana dawka: 1 pastylka 5-10 pastylek/2m3 (0,1-5 g fosforowodoru/m3). Czas ekspozycji: minimum 7 dni. Wietrzenie: minimum bele 48 godzin, inne 72 godziny. Zapakowana żywność i pasze zwierzęce. Zalecana dawka: 20-30 pastylek/m3 (4-6 g fosforowodoru/m3). Czas ekspozycji: minimum 10 dni. Wietrzenie: minimum 48 godzin. Puste pomieszczenia.

Zalecana dawka: 15-30 pastylek/m3 (3-6 g fosforowodoru/m3). Czas ekspozycji: minimum 10 dni. Wietrzenie: co najmniej 24 godziny.

2. FUMIGACJA produktów luzem – zależnie od rodzaju produktu 1. Dodać pastylki (najlepiej automatycznym dozownikiem) do strumienia produktu na taśmie transportera podającego lub w momencie załadunku do silosa albo skrzyni lub 2. Wprowadzać pastylki sondą do pryzmy produktu co 1,2 – 1,5 m jedna od drugiej (‘w kratkę’) według poniższej zasady: liczba pastylek na jedno sondowanie  wymagana liczba pastylek  lub wymagana liczba sondowań 3. Umieszczać pastylki osobno na niepalnych tackach ustawianych na powierzchni pryzmy produktu.
3. FUMIGACJA produktów w torbach, belach, skrzyniach i workach
pod przykryciem nie przepuszczającym gazu lub w opakowaniach nie przepuszczających gazu. Umieścić pastylki osobno na niepalnych tackach rozmieszczonych pomiędzy lub wzdłuż przechowywanych produktów w sposób umożliwiający swobodny przepływ gazu. Gdy używa się przykrycia nie przepuszczającego gazu – sprawdzić, czy jego końce szczelnie przylegają do podłogi.

4. FUMIGACJA pustych pomieszczeń Upewnić się, że pomieszczenie jest szczelne. Umieścić pastylki osobno na niepalnych tackach rozmieszczając je równomiernie w pomieszczeniu. Rozmieszczanie tacek rozpoczynać od najdalszego punktu pomieszczenia w kierunku drzwi wejściowych. Po zabiegu zamknąć i zaplombować drzwi wejściowe.

UWAGI: 1. Pomieszczenie szczelne oznacza pomieszczenie, w którym uszczelnione na stałe są wszelkie powierzchnie porowate, miejsca spojenia i pęknięcia, a okresowo otwory wlotowe i wylotowe, drzwi, okna i klapy. 2. Dawki fosforowodoru ustalono w odniesieniu do wewnętrznej kubatury obiektów przeznaczonych do fumigacji. Dawki te odnoszą się zarówno do pomieszczeń wypełnionych jak i częściowo wypełnionych i pustych. 3. Dawki wyrażone w g/tonę można stosować tylko wówczas, gdy znana jest masa produktu znajdującego się w obiekcie. Dawki tak wyrażone można stosować tylko wówczas, gdy obiekt wypełniony jest produktem całkowicie lub niemal całkowicie. 4. Minimalny czas ekspozycji powinno liczyć się od chwili zakończenia zabiegu, tak więc czasu potrzebnego do wypełnienia obiektu ziarnem zawierającym pastylki środka nie wlicza się do czasu ekspozycji. Podczas fumigacji statków i barek ładownie powinny pozostać zamknięte przez cały czas przewozu nawet wówczas, gdy zalecany czas ekspozycji już upłynął. Ładownie wywietrzyć na co najmniej 3 godziny przed rozładunkiem ziarna. 5. Istnieje konieczność przeprowadzenia badań gazowanego produktu na pozostałość fosforowodoru. 6. Wietrzenie obiektu Fosforowodór ulatnia się bardzo szybko. Minimalny czas wietrzenia po upłynięciu czasu ekspozycji wynosi: dla obiektów wypełnionych traktowanymi produktami a) używać dmuchawy powietrza o silnym nawiewie, pracującej w systemie: 2 godziny pracy – 2 godziny przerwy przez minimum 2 dni dla obiektów pustych a) używać dmuchawy powietrza o silnym nawiewie, pracującej w systemie: 2 godziny pracy – 2 godziny przerwy przez co najmniej 24 godziny. Czas wietrzenia uzależniony jest od rodzaju produktu, temperatury, wielkości oraz konstrukcji obiektu i powinien wynosić tyle, aby stężenie fosforowodoru po tym czasie było mniejsze niż 0,1 ppm.

OKRES KARENCJI Okres od zabiegu do momentu wykorzystania ziarna i nasion: NIE DOTYCZY.

IV OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, ZWIERZĄT I PSZCZÓŁ Okres zapobiegający zatruciu: NIE DOTYCZY. PRZECHOWYWANIE Przechowywać z dala od pomieszczeń mieszkalnych. Przechowywać pod zamknięciem i chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pojemnik w suchym pomieszczeniu. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od wody i wilgoci w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Na wszystkich drzwiach wejściowych do magazynu umieścić napisy ostrzegawcze: “NIEBEZPIECZEŃSTWO”, “TRUJĄCY GAZ”, “WSTĘP WZBRONIONY”. Nigdy nie przechowywać środka w warunkach, które mogłyby sprzyjać osiągnięciu przez gaz punktu zapłonu – 1,79% objętościowych (17900 ppm). W przypadku pożaru używać dwutlenku węgla, suchego proszku, suchego piasku lub ziemi. Nigdy nie używać wody.