ONE SHOT PROSZEK NA MUCHY PLEŚNIAKOWCE 125g NOWOŚĆ

 • Dodaj recenzję:
 • Kod: 279
 • Dostępność: Jest Jest  (500 szt.)
 • Czas realizacji: 24 h od pon-pt
 • 39,49 zł / szt.
 • szt.
 • ONE SHOT PROSZEK NA MUCHY PLEŚNIAKOWCA 125gr - NAJNOWSZA FORMUŁA

  Dwie formy ochrony renomowanej firmy produkującej sprawdzone preparaty do walki z muchami i pleśniakowcem.

  Preparat do zastosowania w :

  - gospodarstwie domowym / domu

  - pomieszczeniach gospodarskich oraz inwentarskich

  - oborach

  - stajniach

  - chlewniach

  - kurnikach

  - w oborniku

  - ściółce oraz w śmietnikach oraz wysypiskach śmieci

 • Kategoria: Dla zwierząt
Proszek ONE SHOT na muchy pleśniakowce, przeznaczony do zwalczania much oraz pleśniakowca lśniącego w pomieszczeniach gospodarczych i inwentarskich. Produkt aplikować na powierzchnie poprzez malowanie lub spryskiwanie z użyciem odpowiedniego sprzętu przeznaczonego do tego celu. Stosowanie: 250g produktu rozpuścić w 5 L letniej wody, a następnie spryskać 50 m2 powierzchni. W miejscach dużego gromadzenia się much stosować wyższe stężenie 250g rozpuszczonego w 2 L letniej wody. Produkt można stosować używając pędzla: w tym celu należy zmieszać 500g produktu z 500 ml letniej wody do postaci płynnej pasty. Produkt tak przygotowany wystarczy na 5-10 m2 powierzchni. Produkt zastosowany na powierzchnie wykazuje skuteczność do 3 miesięcy. Rozlany produkt zebrać i umieścić w odpowiednim pojemniku. Produkt aplikować na powierzchnie poprzez malowanie lub spryskiwanie z użyciem odpowiedniego sprzętu przeznaczonego do tego celu. Zawiera: azametifos. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej skóry. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne. P261 Unikać wdychania pyłu. P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P280 Stosować rękawice ochronne. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P501 Zawartość usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami Stosować zgodnie z etykietą lub kartą charakterystyki produktów. Pierwsza pomoc: Skażenie skóry: Zdjąć całą skażoną odzież. Obmyć skórę wodą, a następnie wodą i mydłem. Skażenie oka: Przemywać wodą utrzymując powieki otwarte. Narażenie inhalacyjne: Wyprowadzić poszkodowanego z zasięgu narażenia, zapewnić mu dostęp świeżego powietrza. Przypadkowe spożycie: Nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą (tylko wtedy, gdy osoba jest przytomna). Nie wywoływać wymiotów. Możliwe uboczne skutki stosowania: podrażnienie, pieczenie, reakcja alergiczna skóry. Możliwe podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego. Postępowanie z odpadami produktu: Nie wykorzystany, oraz resztki produktu umieścić w szczelnym pojemniku. Odpadowy produkt oraz opakowanie przekazać do uprawnionego zakładu unieszkodliwiania odpadów.