Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE klient ma prawo zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym bez podania przyczyn do 14 dni od daty dostawy przesyłki. Bezpośrednie koszty dostawy związane ze zwrotem ponosi konsument korzystający z uprawnienia odstąpienia od umowy.

Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają zwrotowi.

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy prosimy o przesłanie do nas podpisanego dokumentu według poniższego wzoru.

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

 

 

 Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Oświadczam, że zgodnie z dyrektywą 2011/83/UE odstępuję od umowy …………........................................ nr ............................................ zawartej dnia ............................................... w ..........................................................................

 

Proszę o zwrot kwoty .................. zł (słownie ...............................................................złotych) na konto nr ...........................................................................................................................

 

Jednocześnie oświadczam, że odsyłam zakupiony towar w nienaruszonym stanie na adres firmy:

Monagro.pl sp z o.o.
Cybulice Małe ul.Towarowa 1,

05-152 Czosnów,

 

 

 

podpis Konsumenta